SENSUS CONSENSUS

 

Poglądy autorskie

Mediacja - próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu  na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg rozmów, łagodzi powstające napięcia i pomaga, nie narzucając jednak żadnego rozwiązania, w wypracowaniu kompromisu. Prowadzona jest na wniosek stron [mediacja prywatna] lub pracodawcy [mediacja pracownicza] lub sądu [mediacja sądowa]. 

Uwaga nr 1: mediacja nie jest tożsama z koniecznością wyrażenia zgody na ustępstwa. Owocem mediacji są również takie rozwiązania, które dostarczają stronom „nadprogramowych” korzyści.

Uwaga nr 2: mediacja nie jest tożsama z nakłanianiem do zgody lub pojednania. Rezultatem spotkania mediacyjnego powinno być wspólnie wypracowane rozwiązanie w sprawie, bez ingerencji w sferę emocjonalną, estetyczną, światopoglądową stron. Oczywiście, podczas mediacji mogą zaistnieć okoliczności sprzyjające powstaniu pozytywnej relacji międzyludzkiej, ale wynikają one wyłącznie z osobistych preferencji stron. 

Profesjonalista – osoba będąca fachowcem w swej dziedzinie [lekarz, informatyk, kierowca ubera, rejestratorka medyczna, szef zespołu, pracownik dziekanatu, adwokat, sprzedawca i inna], która potrafi się porozumieć ze swoim odbiorcą -  nie fachowcem. Dostosowuje swoje wypowiedzi i zachowanie do percepcji i potrzeb odbiorcy. SŁUŻY [czyli rzetelnie wykonuje pracę, za którą pobiera wynagrodzenie] swoimi kompetencjami, czasem, słowem i obrazem. Umie powstrzymać się od pokazywania intelektualnej przewagi nad rozmówcą, umie słuchać i pytać w sposób właściwy do okoliczności. Akceptuje swojego klienta/pacjenta/odbiorcę komunikatu z całym dobrodziejstwem jego inwentarza. Wspiera go lub wyznacza mu granice, w zależności od potrzeb, ale zawsze AKCEPTUJE jego odmienność od własnej osoby.

Standard ASPES – standard autorski odpowiedzialnej komunikacji między profesjonalistą, a jego klientem/pacjentem/ podopiecznym/ odbiorcą. Nazwa jest akronimem słów: Akceptuj – Słuchaj –Pytaj – Edukuj – Sprawdzaj. Podczas szkoleń na temat porozumiewania się, standard ASPES trzyma uczestników w ryzach i pozwala skutecznie, mimo intelektualnego wzburzenia i poruszenia emocjonalnego na sali, przeanalizować wszystkie zgłaszane przez nich sytuacje.