Mediacje pracownicze

Zanim sprawa sporna trafi na wokandę, warto skierować ją do mediacji. 

To szansa na rozwiązanie konfliktu poufne, szybkie i najkorzystniejsze finansowo oraz uniknięcie rozwiązań arbitralnych [wyroku sądowego].

Jako mediator zapraszam strony konfliktu na posiedzenie mediacyjne  w miejscu neutralnym, np. w biurze BOMIS -u  lub online w formie połączenia video. Zarządzam przebiegiem i tworzę warunki do wypracowania rozwiązań, które konflikt lub spór zakończą.  Sporządzam ugodę lub inną formę zapisu porozumienia.

Ugoda zawarta przed mediatorem jest wiążąca dla stron, a w przypadku mediacji sądowych każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego o nadanie jej  klauzuli wykonalności. 

Prowadzę mediacje prywatne w konfliktach pracowniczych w zakładach pracy oraz rozmowy edukacyjne z przedstawicielami związków zawodowych na temat możliwości i ograniczeń działania komisji rozjemczych, zespołów antymobbingowych i mediacji wewnętrznej.  

 

Trudni.eu